Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Helmen perhekeskus

Per­he­kes­kus­toi­min­nan ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen lap­si, nuo­ri ja per­he löy­tää ja saa tar­vit­se­man­sa tuen se­kä avun sa­mas­ta pai­kas­ta yh­den yhteydenoton perusteella. Per­he­kes­kus tar­koit­taa siis pal­ve­lui­den ko­ko­nai­suut­ta, jo­ka si­säl­tää kaik­ki lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le suun­na­tut ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vät pal­ve­lut.  Per­he­kes­kuk­seen kuu­luvat myös var­hai­sen tuen ja hoi­don pal­ve­lut se­kä yh­teis­työ seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen kans­sa.

Per­he­kes­kus uu­dis­taa pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää per­hei­den tar­pei­den ja odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lup­ro­ses­se­ja ja yh­teis­toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä vä­hen­ne­tään toi­min­nan päällekkäisyyttä ja ha­ja­nai­suut­ta se­kä pa­ran­ne­taan avun saa­mis­ta riit­tä­vän var­hain.

Perhekeskustoiminnan kehittäminen on kaikkien yhteinen asia. Kaikkea toimintaa ja palvelua ei voida fyy­si­ses­ti yh­dis­tää sa­man ka­ton al­le. Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa Helmen ja kolmannen sektorin palveluista. Lisäksi sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen.

Säh­köi­sen per­he­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen jat­kuu vuo­den 2022 ai­ka­na.